ДО
ДИРЕКТОРА
НА РИОСВ – СОФИЯ

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от  „Каракашев и син” ЕООД,  ЕИК 131464658, СО – район  „Младост”, НПЗ „Изток” ,  ул. „инж. Георги Белов”  No 17 , тел..0893 62 40 41
Пълен пощенски адрес:  гр. София, п.к.1712 , СО – район  „Младост”, НПЗ „Изток” , ул. „инж. Георги Белов”  No 17
Телефон, факс и ел. поща (е-mail):  тел..0893 62 40 41, karakashevisin@abv.bg
Управител на фирмата възложител:  Николай Стоянов Каракашев
Лице за контакти:  Николай Стоянов Каракашев

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви,  че  „Каракашев и син” ЕООД, има следното инвестиционно предложение:
Изграждане на „Пристройка към съществуваща сграда – складове, офиси и подземен паркинг” в УПИ XI-9914,1009, кв. 3, м. „НПЗ Изток – подзона Горубляне”,

Характеристика на инвестиционното предложение:

 1. Резюме на предложението :

Възложителят „Каракашев и син” ЕООД  е собственик на поземлен  имот с идентификатор по кадастрална карта 68134.4092.54, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване

Със Заповед № РМЛ19-РА50-11/ 17.04.2019г, издадена от Главен архитект на район „Младост”,  е  одобрен ПУП – ИПРЗ за имота.

С плана за регулация за имота е отреден УПИ ХI 9914,1009  за склад, офиси чисто производство,автосервиз и пг,  кв.3,  м.” НПЗ Изток – подзона Горубляне,”.

С плана за застрояване е предвидено да се изгради сграда  – пристройка към съществуващата.

Съгласно Общия устройствен план  на София и приетият ЗИД на ЗУЗСО, имот 68134.4092.54 попада в устройствена зона  „Пмс”   -„Зона за малки и средни производства и занаятчийски услуги” с показатели:

Плътност на застрояване  – 50%

Кинт – 1,5

Озеленяване – 35 %.

Инвестиционното предложение „Изграждане на пристройка към съществуваща сграда -складове , офиси и подземен паркинг. в УПИ ХI 9914,1009  за склад, офиси чисто производство,автосервиз и пг,  кв.3,  район „Младост”, м.” НПЗ Изток – подзона Горубляне”   е   за  ново  строителство в имота.

 1. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Съществуващата в имота сграда с идентификатор 68134.4092.54.1, има издадено от директора на Дирекция контрол по строителството Удостоверение за въвеждане в експлоатация № ТК-156-Р-45/09г.

Пристройка ще се изпълни с монолитна стоманобетонна конструкция. Двете сгради  са отделени с фуга и пожароустойчива стена-брандмауер. Сградата има смесена функция: складове, офиси и подземен паркинг. Преградните и ограждащите стени ще се изпълнят от тухлена зидария. По външната повръхност на ограждащите стени ще се положи топлоизолация от XPS с дебелина 10см. За финишен слой се предвижда минерална мазилка. Покрива е скатен, от дървена конструция, с покривно покритие от керамични керемиди, разположен над последната СТБ плоча на кота +10,15м. Връзката между старата и новопроектираната сграда ще се осъществи:

 • Кота -3,00 подземен паркинг, без връзка със съществуващата сграда и надземните етажи от пристройката. Достъпа на автомобили се осъществява от открита рампа с наклон 15%, като съгласно изискванията на чл. 99, ал.4, Раздел XV от Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г., за малки гаражи, наклона е допустим. По рампата е предвидена пешеходна ивица с ширина 90 см. На фасада северозапад е предвиден втори евакуационен изход от сутерена. Светланата височина на етажа е 2,80, с изключение на зоната, която се пада извън застроената площ на сградата но кота 0,00. Там височината е 2,22м.
 • Кота ±0,00 – предвидени са две самостоятелни складови помещения, в който ще се съхраняват негорими продукти в горими опаковки (метална дограма). Всяко от помещенията има гаражна врата и отделен евакуационнен изход. Предвидени са и санитарни възли. Не е предвидена връзка със съществуващата сграда и другите нива. Свелата височина на етажа е 4,02м.
 • Кота +4,20 – Складово помещение. За достъп до този етаж ще се използват стълбите и асансьора в съществуващата сграда. Съществуващите стени по ос 6, между оси D и F и между оси G и H, частично ще бъдат съборени, без да се засяга конструкцията на сграда, за осигуряване на подход към новото помещение. Светлата височина на етажа е 2,99м.
 • Кота +7,40 – Офиси. Обособени са четири офиса, като в единия от тях се предвижда тоалетна за инвалиди. За достъп до този етаж ще се използват стълбите и асансьора в съществуващата сграда. Съществуващата стена по ос 6, между оси F и G , частично ще бъдат съборени, без да се засяга конструкцията на сграда, за осигуряване на подход към офисите. Също така се предвижда събарянето на преградни стени в коридора и санитарния възел в съществуващата сграда. Светлата височина на етажа е 2,59м.

      Предполагаемата изкопна дълбочина е около 4,5м., като за извършване на изкопните работи няма да се използва взрив.

Достъпът до имота е осигурен от преминаващата пред имота  улица ”инж.Георги Белов” и не е необходимо изграждане на нова пътна инфраструктура.

По ул.” инж.Георги Белов” преминава уличен водопровод с концесионер „Софийска вода” АД , от който чрез съществуващо СВО ще стане захранването с вода за питейно – битови и противопожарни нужди . Отпадъчните битово – фекални води ще се заустват в уличната анализация чрез съществуващото СКО. Захранването на сградата  с електроенергия ще се осъществи от разпределителната електрическа мрежа на ЧЕЗ, съгласно  сключения договор за присъединяване на обекти на клиенти към разпределителната електрическа мрежа – съществуващо.

     Площта на имота е достатъчна за изграждане на обекта и не се налага да бъдат използвани     допълнителни площи.

 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Одобряване на инвестиционен проект за обект „  Пристройка към съществуваща сграда – складове, офиси и подземен паркинг”  и издаване на разрешение за строеж от Главен архитект на район „Младост”, а след извършване на предвидените в одобрените строителни снижа СМР – издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от Дирекция „Общински строителен контрол” при СО – Направление „Архитекттура и градоустройство”

 1. Местоположение:

Инвестиционното предложение „Изграждане на пристройка към съществуваща сграда -складове , офиси и подземен паркинг” в УПИ ХI 9914,1009  за склад, офиси чисто производство, автосервиз и пг,  кв.3,  район „Младост”, м.” НПЗ Изток – подзона Горубляне”   е с териториален обхват имот с идентификатор по кадастрална карта   68134.4092.54  е частна  собственост.

Най-близко разположените до обекта, предмет на инвестиционното  предложение защитени зони са :

– защитена зона за опазване на дивите птици ”Витоша”  с идентификационен код  BG 0000113 , обявена със Заповед № РД-763 / 28.10.2008г. от Министерството на околната среда и водите, ДВ.99/2008г.

– защитена зона за опазване на природните местообитения и на дивата флора и фауна с идентификационен код BG 0000113 „Витоша”, приета от МС с Решение № 122/ 02.03.2007г., ДВ. 21/2007г.

Защитените зони отстоят от имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение на достатъчно голямо разстояние, за да бъдат повлияни. Не се очаква   инвестиционното предложение да окаже отрицателно влияние върху тях. Инвестиционното предложение Изграждане на пристройка към съществуваща сграда -складове , офиси и подземен паркинг. в УПИ ХI 9914,1009  за склад, офиси чисто производство,автосервиз и пг,  кв.3,  район „Младост”, м.” НПЗ Изток – подзона Горубляне” ще бъде реализирано извън границите на защитените зони , поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване, както и фрагментиране на местообитанията им.

Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма защитени територии на еденични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.

Териториалният обхват на въздействие в резултат на изграждането и експлоатацията на горецитираното инвестиционното предложение ще е ограничен и локален в рамките на разглежданата площадка.

Предвид характера на предлаганата дейност по време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда – атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.

Предвид местоположението си, инвестиционното предложение няма да окаже трансгранично въздействие.

Достъпът до имота се осъществява чрез съществуващата улица  „инж.Георги Белов”.  Не се налага изграждане на нова транспортна инфраструктура.

Предвид местоположението си, инвестиционното предложение няма да окаже трансгранично въздействие.

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Строителството и експлоатацията на не предполагат използването  на големи количества природни ресурси. По време на строителството ще се използват инертни материали, бетон, желязо, дърво, камък, вода и други, а по време на експлоатацията – вода за питейно – битови нужди от преминаващия пред лицето на имота  уличен водопровод с концесионер   „ Софийска вода ” АД чрез съществуващо сградно водопроводно отклонение. Няма необходимост от изграждане на нови съоръжения.

В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

 1. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Реализацията на инвестиционното предложение „Изграждане на пристройка към съществуваща сграда -складове , офиси и подземен паркинг”  в УПИ ХI 9914,1009  за склад, офиси чисто производство,автосервиз и пг,  кв.3,  район „Младост”, м.” НПЗ Изток – подзона Горубляне”   не е свързана с емитиране на вещества, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води,  поради което не се налага наблюдение и контрол върху състоянието на компонентите на околната среда.

 1. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

При  реализиране на инвестиционното предложение „Изграждане на пристройка към съществуваща сграда -складове , офиси и подземен паркинг”  в УПИ ХI 9914,1009  за склад, офиси чисто производство,автосервиз и пг,  кв.3,  район „Младост”, м.” НПЗ Изток – подзона Горубляне”   няма да се отделят във въздуха вредни вещества. Всички дейности по време на   реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществяват единствено в границите, определени за ползване и няма да излизат с влиянието си извън тях.

     Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт върху околната среда.

Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху  защитените зони и техните елементи.

 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на строителството на предвидената в имота сграда ще се формират следните отпадъци:

– Смесени отпадъци от строителни материали , които ще се събират и извозват на които ще бъдат извозени на депо „Враждебна”, след получаване на направление за извозването им  от районната администрация.

При експлоатация на сградата  ще се формират отпадъци, в пряка зависимост от извършваната дейност.

– Битови отпадъци – смесени, хартиени , картонени и пластмасови опаковки, които ще  събират в контейнери и ще се извозват до депо от  оторизирана фирма.

Не се предвижда допълнителна преработка на посочените отпадъци.

На този етап прогнозни количества на генерираните отпадъци не могат да се определят.

 1. Отпадъчни води:

На етап експлоатация на сградата ще се формират битово- фекални отпадъчни води, които чрез сградната канализация и съществуващото сградно каналицзационно отклонение  ще се заустват в преминаващата пред лицето на имота улична канализация.

 1. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

При реализиране на инвестиционното предложение „Изграждане на пристройка към съществуваща сграда -складове , офиси и подземен паркинг”  в УПИ ХI 9914,1009  за склад, офиси чисто производство,автосервиз и пг,  кв.3,  район „Младост”, м.” НПЗ Изток – подзона Горубляне”   както и по време на експлоатацията на сградите , няма да има налични опасни химически вещества .

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 oт ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Прилагам:

 1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
 2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
 3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

 1. Електронен носител – 1 бр.
 2. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
 3. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
 4. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.